versie 30 november 2018

Stevin Technology Consultants B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Stevin mee wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018. Stevin behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Stevin inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving via de mail worden aangegeven.

1. Persoonsgegevens verwerkt door Stevin
Stevin verwerkt persoonsgegevens die door u aan Stevin zijn verstrekt als sollicitant, als (potentiële) klant, relatie of wederpartij van Stevin. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Stevin gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers;
  • Contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
  • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
  • Persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde gegevens.

2. Grondslag verwerking
Stevin verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
b) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van
een overeenkomst maatregelen te nemen;
c) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
d) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens dwingen, zwaarder wegen dan die belangen.

3. Doel van de verwerking
Stevin verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak/opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen), in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Stevin uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de uitvoering van uw opdracht. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wel kan het zijn dat er bij evenementen contactgegevens worden uitgewisseld van de aanwezigen.

4. Bewaartermijnen
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd of wordt gevraagd om goedkeuring voor verlenging van de bewaartermijn.

5. Rechten van betrokkenen
Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Stevin. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Stevin zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stevin.com.

Indien u vindt dat Stevin niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Gebruik van de website
Voor het functioneren van de website plaatst Stevin cookies.

7. Beveiliging van persoonsgegevens
Stevin neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Stevin organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG en het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

8. Verwerkers
Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Stevin kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners). Stevin heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

9. Contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke is Stevin Technology Consultants B.V., gevestigd aan de Papendorpseweg 97, 3528 BJ Utrecht. U kunt ons bereiken onder 088 9009 900 of via info@stevin.com. Contactpersoon voor de AVG is mevrouw Ellen van Loo.